Księgowość na której możesz polegać

Manufaktura Księgowości

Historyczna obniżka podatków już w 2022”, “Oszczędności dla milionów przedsiębiorców oraz sprawiedliwa składka zdrowotna” – czyli „Nowy Ład”

Czy aby na pewno?

Podpisany przez Prezydenta w listopadzie rządowy program rozwoju, zmieniający 23 inne ustawy, oficjalnie ma na celu przede wszystkim wyjście z kryzysu wywołanego pandemią. Nieoficjalnie Nowy Ład jest dosyć kontrowersyjną kwestią, bo spora część przedsiębiorców na nim po prostu straci. Statystyki mówią tu nawet o ponad połowie osób posiadających spółki oraz działalności gospodarcze.

Co jest zatem najbardziej kłopotliwe?

Po pierwsze, zmiany w założeniach dotyczących opłacania składki zdrowotnej. Aktualnie składka ta jest stała i wynosi 381,81 zł. Dodatkowo można ją odjąć od podatku, co znacząco zmniejsza jego wartość. Od 2022 roku jednak składka ta będzie proporcjonalna do dochodów przedsiębiorstwa, i tak:

– w przypadku opodatkowania podatkiem liniowym – 4,9% dochodów (przy czym składka nie może być niższa niż 270 zł),

– w przypadku opodatkowania skalą podatkową – 9% dochodów,

– w przypadku ryczałtowców – podstawą oskładkowania 9% będzie przeciętne wynagrodzenie krajowe (odpowiednio 60%, 100% lub 180%, w zależności od dochodów ryczałtowca).

Mimo, że kwota zmniejszająca podatek została powiększona i wynosić będzie od nowego roku 425,00 zł miesięcznie, to i tak skutki opłaty za składkę zdrowotną są dla większości firm dużo bardziej negatywne.

Dla przykładu przedsiębiorca, którego dochód wynosi 5.000,00 zł teraz opłaca składkę zdrowotną 381,81 zł, a jej sporą część (328,78 zł) może odliczyć od podatku. Od nowego roku zapłaci za składkę zdrowotną 450,00 zł ORAZ podatek wynikający z dochodu po odliczeniu kosztów, pomniejszony przez kwotę wolną od podatku.

Dla wyrównania wprowadzono ulgę dla tzw. klasy średniej, tj. przedsiębiorców zarabiających od 5.701,00 zł do 11.141,00 zł miesięcznie, którzy zapłacą trochę bardziej korzystniej wyliczoną składkę zdrowotną. Jednak ten wybór będzie dostępny tylko dla osób, którzy korzystają ze skali podatkowej oraz ryczałtu. 

Jaką formę opodatkowania zatem wybrać?

Nie jest to proste, ponieważ jak zwykle – to zależy…

Od tego, jakie dany przedsiębiorca ma koszty, czy jest uprawniony do ulg (np. B+R, lub dla dużej rodziny), a może przenosi właśnie swoją rezydencję podatkową do Polski. Inną okolicznością jest brak możliwości złożenia wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej po nowym roku.

Dlatego warto działać już teraz. Przy czym polecamy skonsultować sytuację z doświadczonym doradcą podatkowym, którego usługi sami oferujemy. Dlaczego?

Bo niewłaściwe wybory mogą kosztować w 2022 roku tysiące złotych niepotrzebnych danin dla fiskusa. 

No dobrze, a może jeszcze inaczej można się obronić przed negatywnymi skutkami Nowego Ładu?

Jako, że po głowie dostaną głównie jednoosobowe działalności, pewną opcją może być przekształcenie JDG w spółkę z o.o. lub kapitałową, gdzie możliwe jest zwolnienie z opłaty ZUS przy istnieniu 2 wspólników. Warto przyjrzeć się również estońskiemu CIT, czyli podatku dochodowego od osób prawnych, w którym moment powstania obowiązku płacenia podatku powstaje dopiero wtedy, gdy zysk wychodzi poza firmę oraz nie jest przeznaczany na inwestycje w rozwój.

Tu jednak ponownie przestrzegamy – takie rozwiązania nie są dla każdego, bo: 

– w przypadku estońskiego CIT firma musi spełnić szereg warunków, 

– spółki nie są w każdym wypadku bezwzględnie korzystne.

Nie chcesz płacić za swoje błędy i niewiedzę w przyszłym roku?

Zapraszamy Cię do konsultacji.

Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą? Poradnik przyszłego przedsiębiorcy.

Własna, dobrze prosperująca firma jest marzeniem wielu osób pracujących na etacie. Jedną z możliwości jest wybór jednoosobowej działalności gospodarczej. Tym, którzy zdecydują się na tą formę prowadzenia biznesu, przybliżamy proces jej rejestracji i możliwości opodatkowania czy skorzystania z ulg na składki ZUS.

Jednoosobowa działalność gospodarcza – co to jest?

Prawo Przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 roku definiuje JDG jako „zorganizowaną działalność zarobkową, wykonywaną we własnym imieniu i w sposób ciągły”.  Jednoosobowa działalność gospodarcza jest potencjalnie najłatwiejszą formą prowadzenia biznesu, a jej rejestracja jest całkowicie bezpłatna. Plusem jest również brak wymogu tworzenia kapitału przedsiębiorstwa czy możliwość optymalizacji podatkowej oraz relatywnie małe obowiązki sprawozdawcze. Przeciwnicy tej formy działalności wskażą natomiast na fakt odpowiadania całym majątkiem przedsiębiorcy za zobowiązania czy konieczność odprowadzania składki ZUS.

Czy zawsze masz obowiązek rejestracji w CEIDG?

Prowadzenie firmy bez zgłoszenia tego faktu do odpowiednich władz co do zasady podlega karze ograniczenia wolności i karze grzywny. Przedsiębiorca nie zawsze jednak musi rejestrować się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli spełniasz wszystkie poniższe kryteria:

– jesteś osobą fizyczną,
– przychody z prowadzonej działalności nie przekroczą w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia – w 2021 jest to 1400 zł,
– nie prowadziłeś/łaś działalności gospodarczej w okresie ostatnich 60 miesięcy,

to możesz posiadać tzw. działalność gospodarczą nierejestrowaną. Masz też możliwość prowadzenia działalności gospodarczej wyłączonej z obowiązku rejestracji w CEIDG, gdy Twój biznes będzie polegać na:

– agroturystyce,
– produkcji wina przez rolników,
– rolniczym handlu detalicznym.

Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą – krok po kroku.

Jak wskazano powyżej, rejestracja w CEIDG jest darmowa. Aby zgłosić działalność należy zainicjować proces złożeniem wypełnionego formularza CEIDG-1. Możesz wybrać następujące ścieżki:

– przez konto ePUAP lub z użyciem bezpiecznego podpisu kwalifikowanego,
– poświadczony notarialnie list polecony, wysłany do najbliższego urzędu gminy lub miasta;
– wizyta osobista w najbliższym urzędzie gminy lub miasta.

Wpis zostanie dokonany nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG poprawnie wypełnionego wniosku.

Ważne!

Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą już w dniu samego złożenia wniosku o wpis lub w dniu wskazanym przez niego jako rozpoczynającym tą działalność.

REGON i NIP

Częścią procesu rejestracji JDG jest zdobycie Numeru Regon oraz Numeru Identyfikacji Podatkowej. Zostają one nadane lub weryfikowane podczas składania wniosku CEIDG-1, zgodnie z obowiązującą zasadą “jednego okienka rejestracyjnego dla przedsiębiorcy”.

NIP jest istotny dla celów podatkowych, zwłaszcza dla VATowców. Jeżeli przyszły przedsiębiorca nie posiada, bądź nie pamięta swojego numeru NIP – powinien on we wniosku o wpis do CEIDG zaznaczyć rubrykę „Nie posiadam numeru NIP”. Jeżeli posiadał już wcześniej numer NIP – nie ulegnie on zmianie.

REGON, nadawany przez GUS, służy dla identyfikacji przedsiębiorcy w kontaktach z US oraz ZUS. Posłużymy się nim również w momencie dokonywania rozliczeń lub zawierania umów. Oba numery najlepiej umieścić na pieczęciach firmy oraz stopkach kontaktowych.

Jaka forma opodatkowania JDG?

Jedna z najistotniejszych kwestii, którą należy wybrać już podczas wypełniania wniosku CEIDG-1 to forma opodatkowania dochodu, czyli różnicy pomiędzy osiągniętymi przychodami a kosztami uzyskania przychodu. Przy JDG można wybrać:

– Opodatkowanie na zasadach ogólnych, czyli:

Stawkę 17% dla dochodów do 85.528,00 zł lub stawka 32% dla dochodów powyżej 85.528,00 zł.

Plusy: w rozliczeniu rocznym możesz skorzystać z wielu ulg podatkowych a jeżeli nie osiągniesz żadnego przychodu w danym okresie rozliczeniowym, nie płacisz nic.

Minus: w tym wypadku obowiązkowe będzie prowadzenie księgi rachunkowej lub KPiR.

– Podatek liniowy, czyli:

Stała stawka 19% i jest stała.

Plus: niezależnie od wartości dochodów, stawka podatku się nie zmienia i jeżeli nie osiągniesz żadnego przychodu w danym okresie rozliczeniowym, nie płacisz nic.

Minus: Stawka 19% jest nieopłacalna dla biznesów z małym przychodem.

– Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, czyli:

Stawki zależne od typu wykonywanej działalności: 3%, 5,5%, 8,5%, 17% i 20%. Stawka, jaką wybierze przedsiębiorca, zależy od rodzaju wykonywanej działalności. Rozliczając się w ten sposób trzeba prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów (w której nie wykazuje się kosztów). Dodatkowo, każde posunięcie przedsiębiorcy musi zostać udokumentowane – jest zobligowany do przechowywania dowodów zakupów, prowadzenia ewidencji przychodów oraz wykazu środków trwałych.

Plus: dla niektórych działalności podatek jest znikomy i trzeba prowadzić jedynie uproszczoną ewidencję przychodów, bez wykazywania kosztów.

Minus: opodatkowany jest jedynie przychód, którego nie można pomniejszyć o poniesione koszty uzyskania przychodu a każde działanie przedsiębiorcy musi zostać udokumentowane – chodzi o dowody zakupów czy wykaz środków trwałych.

– Karta podatkowa, czyli:

Wysokość podatku jest niezależna od uzyskiwanego dochodu i jest ustalana indywidualnie z naczelnikiem urzędu skarbowego. Zależy od takich czynników jak: wielkość miejscowości, w której zarejestrowano działalność, rodzaj wykonywanych usług.

Plusy: odpowiednia dla gastronomii, usług rozrywkowych czy edukacyjnych (więcej w art. 23 ust. 1 Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym).

Minusy: dla karty podatkowej istnieją limity zatrudnienia oraz wymóg szczególnych formalności.

ZUS

Zgłaszając JDG na druku CEIDG-1, jednocześnie wnosimy o rejestrację jako płatnika składek do ZUS. Składki te opłaca się do 10 dnia każdego miesiąca, w przypadku jedynie samozatrudnienia, lub do 15 dnia, w przypadku zatrudniania również pracowników.  Należy pamiętać, że przedsiębiorca ma 7 dni od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej na zgłoszenie do ubezpieczeń siebie lub 7 dni od dnia zatrudnienia pracowników. Aby wykonać to prawidłowo należy wypełnić oraz przesłać do ZUS:

– ZUS ZUA – dla ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego;
– ZUS ZZA – dla zgłoszenia tylko składki zdrowotnej.

Czy są zwolnienia w opłacaniu składek do ZUS przy JDG?

W przypadku gdy przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą jest jednocześnie:

– zatrudniony na umowy o pracę;
– osiąga z jej tytułu miesięczne oskładkowane wynagrodzenie równe lub wyższe niż minimalne (w 2021 r. jest to 2800 zł brutto);

to nie podlega żadnym obowiązkowym składkom na ubezpieczenie społeczne. Jedynym kosztem jest natomiast składka zdrowotna, wynosząca aktualnie 381,81 zł.

Możesz również skorzystać z preferencyjnego ZUSU, czyli tzw. “ulgi na start”. Na cym polega? Przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności, przedsiębiorca płaci wyłącznie składkę zdrowotną.

Ważne! Aby skorzystać z tej ulgi należy na formularzu ZUS ZZA zaznaczyć kod 05 40 – osoba niepodlegająca ubezpieczeniom społecznym i podlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Po 6 miesiącach “ulgi na start” przedsiębiorcy dalej mogą skorzystać z preferencyjnego ZUSU przez kolejne 2 lata prowadzenia działalności. W tym okresie minimalną podstawę wymiaru składek (oprócz zdrowotnej) może stanowić kwota nie niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w danym roku.

Ulga ta nie przysługuje jednak tym, którzy:

– w ramach swojej działalności świadczą te same usługi na rzecz byłego pracodawcy w bieżącym lub poprzednim roku;
– w okresie 60 miesięcy przed dniem rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej prowadzili już inną firmę.

Dodatkowo, przedsiębiorcy, których przychód nie przekroczył w danym roku obrotowym 120.000,00 zł oraz, którzy prowadzili w poprzednim roku działalność przez co najmniej 60 dni, mogą skorzystać z tzw. Małego ZUSu. Dzięki temu, podstawa opłacenia składek jest obliczana od uzyskanego w ubiegłym roku dochodu firmy.

Wypełnij formularz, prześlemy ofertę!